ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมประชาพิจารณ์ Work Instruction.

เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย   ได้ปรับปรุง WI Hemodialysis  และ  WI Peritoneal dialysis ฉบับร่าง ปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว   ขอส่งให้สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตประชาพิจารณ์ตาม Google form  ที่แนบลิงค์มา หรือ  ตาม Qr code 

.
กรุณาตอบลิงค์กลับก่อนวันที่ 4  พฤศจิกายน 2565https://drive.google.com/drive/folders/1Ru2YjP5_kiibftqBC_2-mlXOrqiE41m1?usp=sharing