bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

กรรมการบริหารสมาคม

พว.นิภา อัยยสานนท์
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
พว.นันทา มหัธนันท์
ตำแหน่ง : อุปนายก คนที่ 1
พว.นันทนา ชปลเลส
ตำแหน่ง : วิเทศสัมพันธ์
พวสุรัชนี จงกิตตินฤกร
ตำแหน่ง : ทะเบียน
พว.แสงทิพย์ สูคีรี
ตำแหน่ง : ปฏิคม
พว.พงษ์พันธ์ จันทฑีโร
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
พว.พัชรินทร์ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : ประธานวิชาการ
พว.อิษณี พุทธิมนตรี
ตำแหน่ง : กรรมการศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยี
พว.สุชาดา บุญแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและฝ่ายหารายได้
พว.ศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการสังคม
พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ
ตำแหน่ง : กรรมการบริหารภาคเหนือ
พว.ผ่องใส เวียงนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นาวาตรีโกวิท พุ่มไสว(ร.น.)
ตำแหน่ง : กรรมการบริหารภาคตะวันออก
พว.สุภร บุษปวนิช
ตำแหน่ง : กรรมการบริหารภาคใต้
พว.นิศา ประสิทธิ์วุฒิเวชช์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
พว.ทนงศักดิ์ หนูริง
ตำแหน่ง : เลขานุการ