bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

ภาพกิจกรรมของสมาคม

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินภาวะโภชนาการ และการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับการบำบัดทดแทนไต
(Integration and exchange of knowledge: Nutrition Assessment and Quality of life Program in Renal Replacement Therapy patient)
วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร