การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ตามระเบียบของสมาคม 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบสมาคม  โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น  เมื่อครบกำหนดประกาศแล้ว  ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาว่าจะรับ หรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม   และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ฝ่ายทะเบียนจะดำเนินการแจ้งผู้สมัครทางเมล และให้สมาชิกเข้ามายืนยันตัวตน


คุณสมบัติ
1. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
2. เป็นพยาบาลผู้ประกอบอาชีพด้าน Hemodialysis , CAPD ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตทุกสาขา
4. ค่าสมัครสมาชิก สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ตลอดชีพ 2,000.00 บาท และเข้ามายืนยันตัวตนทุก 5 ปีตามช่องทางของสมาคมฯที่กำหนดไว้
5. มีสมาชิกสามัญของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย รับรองอย่างน้อย 1 คน ตามระเบียบ
ของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย


การส่งใบสมัคร

กรอกแบบฟอร์มในใบสมัครของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ให้ครบถ้วน
รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป
สำเนาบัตรสมาชิกสภาพยาบาล  1 ใบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการที่มีเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ใบ
ฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์    ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย2  สาขาพระบรมมหาราชวัง  เลขที่บัญชี  061-211252-8 และ ให้ส่งสลิปการโอนเงิน/ใบฝากเงินฉบับจริงและใบสมัครสมาชิกไปที่สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ตามที่อยู่ด้านล่าง


สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 125/12,125/13 อาคารเพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์ 1
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 
(สมัครสมาชิก สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย)

ไฟล์ใบสมัครสมาชิก
/upload_file//files/NNAT%20member_register%20(1).pdf
/upload_file//files/NNAT_register%202022.docx